Žádost

Máte-li zájem stát se naším klientem, je třeba, abyste si podali Žádost o pobytovou službu, na jejímž základě k nám můžete být přijati.

K žádosti je třeba přiložit:

Agenda žádostí se řídí pokynem MHMP č. 2/2007 "K vedení pořadníku žádostí o příjetí do domovů pro seniory a vybraných domovů se zvláštním režimem zřizovaných HMP a jejich hodnocení".Každá žádost je zařazena do evidence. Dále je žádost předložena přijímací komisi skládající se z ředitele Domova, vedoucí sociálního úseku, vedoucí ošetřovatelského úseku, sociální pracovnice a zástupce zřizovatele. Ta žádost bodově ohodnotí na základě kritérií určených Magistrátem hlavního města Prahy. Kritéria pro přijetí jsou následující:

 • zdravotní stav
 • krizová situace
 • bytové podmínky
 • osamělost
 • věk
 • stupeň přiznaného příspěvku na péči.

O výsledku jednání komise jsou jednotliví žadatelé písemně informováni. Podle počtu získaných bodů jsou poté postupně přijímáni. Pořadí v evidenci čekatelů se může měnit dle aktuální situace nově přijatých žádostí. Z tohoto důvodu není možné stanovit čekací dobu na umístění do Domova.

Domov může odmítnout uzavřít se zájemcem smlouvu o poskytování sociálních služeb, pokud (§91 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách):

 • nemá registraci pro službu, o kterou žadatel žádá (včetně toho, že nepatří do cílové skupiny)
 • Domov nemá dostatečnou kapacitu
 • zdravotní stav žadatele vylučuje poskytnutí takové sociální služby.

Za zdravotní stav vylučující uzavření smlouvy, se považuje (§53 vyhl. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách):

 • zdravotní stav vyžadující poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
 • neschopnost pobytu v Domově z důvodů akutní infekční nemoci
 • chování žadatele by z důvodu jeho duševní poruchy závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití.

Vyplněnou žádost spolu s dalšími potřebnými dokumenty je možné zaslat poštou na adresu našeho zařízení (Domov pro seniory Krč, sociální úsek, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4) nebo doručit osobně.

Tiskopis žádosti o pobytovou službu, formulář pro vyjádření lékaře a dotazník o sociální situaci žadatele jsou k dispozici ke stažení nebo si je můžete u nás osobně vyzvednout.

Úřední hodiny: pondělí od 8.00 - 11.30 a 12.30 - 17.00
středa   od 8.00 - 11.30 a 12.30 - 18.00

V případě jakehokoliv dotazu se obracejte na sociální pracovnice - tel. 241 091 922. Mimo úřední hodiny je možné osobní schůzku domluvit telefonicky. Mohlo by se stát, že v kanceláři nikoho nezastihnete, neboť sociální pracovnice se věnují klientům v Domově.


Realizace: BestSite s.r.o. | redakční systém CMS K2 | Design: CVERO